آیا سه بعدی جای دو بعدی را طراحی میگیرد ؟

آیا سه بعدی جای دو بعدی را طراحی میگیرد ؟

یک مطلب دیگر از وطن دز : خوب میدانیم طراحی سه بعدی یک دنیای عجیب و غریب در طراحی به حساب می آید ، طرایح سه بعدی برای برخی ها آرزو ست ، چرا که داشتن یک طرح حرفه ای سه بعدی پیچیدگی های زیادی دارد . نه تنها برای کسی که میخواهد سفارش چنین طرح هایی دهد .

بلکه حتی برای فردی که به عنوان به میخواهد یک طرح سه بعدی داشته باشد هم به همین شکل است .

اما باید ببینم طی سال های آینده سه بعدی می تواند کاملا جای خودش را به طرح دو بعدی دهد یا نه . با همین روال ادامه خواهد داشت .

البته که نمیشه دو بعدی را حذف نمود بلکه پیش بینی می شود از طرح های سه بعدی بیشتر استفاده شود .

باید صبر کرد و دید .

Related Post